|:| PutIC.com

  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt

Sesija I:
Planiranje I METODOLOGIJA PROJEKTOVANjA
Moderator Prof. dr Mihailo Maletin
 

1.       Vladan Tubić, Mihajlo Maletin,
GENERALNA ANALIZA SAOBRAĆAJNIH TOKOVA NA DRŽAVNOJ PUTNOJ MREŽI SRBIJE

2.       Mihajlo Maletin, Vladan Tubić
STANjE DRŽAVNE PUTNE MREŽE SRBIJE KAO ELEMENT PONUDE SAOBRAĆAJNIH USLUGA

3.        Igor Jokanović,
REHABILITACIJA ILI REKONSTRUKCIJA? MOGUĆNOST IZBORA ILI PRILAGOĐAVANjE MOGUĆNOSTIMA

4.        Slavoljub Erjavec,
USKLAĐENOST STRATEGIJE ODRŽAVANjA, PLANIRANjA I PROJEKTOVANjA KOLOVOZA

5.       Vojo Anđus,
OSNOVE projektovanja rehabilitacijE VANGRADSKIH PUTEVA

6.       Goran Šenica, Dijana Milošević,
FLEKSIBILNOST U PROJEKTOVANjU REHABILITACIJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA

7.       Slavoljub Erjavec,
PRINCIPI PROJEKTOVANjA REHABILITACIJE KOLOVOZA

 

Sesija II: PROJEKTOVANjE
Moderator: Prof. dr Vojo Anđus

1.       Mišel Sabo,
PREDHODNA ANALIZA GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA PUTA KAO KORAK U PROCESU ODLUČIVANjA O POTREBI REHABILITACIJE, REKONSTRUKCIJE ILI NOVOGRADNjE

2.       Goran Đajić,
Uticaj poboljšanja ključnih elemenata putne geometrije na bezbednost puta

3.       Marija Stojanović,
Uticaj promene širine kolovoznih i ivičnih traka, prilikom rekonstrukcije vangradskih puteva, na bezbednost vožnje

4.       Zoran Zlonoga,
KOSINE I RUBNI PUTNI POJAS S ASPEKTA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA

5.       Dejan Gavran,
RAZVOJ PROGRAMSKOG MODULA ZA GEOMETRIJSKO PROJEKTOVANjE PRESVLAČENjA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

6.       Ivan Ševaljević
REHABILITACIJA ILI REKONSTRUKCIJA U ZAVISNOSTI OD KARAKTERA SAOBRAĆAJNICE

7.       Svetozar Majstorović,
PREGLED NEKIH EFIKASNIH NISKOBUDžETNIH MERA KOJE SE PRIMENjUJU NA PUTEVIMA SEVERNE AMERIKE PRILIKOM REHABILITACIJE DEONICE PUTA A U CILjU POVEĆANjA BEZBEDNOSTI PUTNOG SAOBRAĆAJA

 

Sesija III: PROJEKTOVANjE
Moderator: Prof. dr Vojo Anđus

1.       Dušan Savković,
PROCES PREUREĐENJA POVRŠINSKIH RASKRSNICA

2.       Marina Komad, Ratomir Vračarević,
PROJEKTOVANjE  GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U SAVREMENIM USLOVIMA

3.       Dragan Bebić,
PREDVIĐANjE BUDUĆEG STANjA ELEMENATA MOSTOVA NA PUTEVIMA

4.       Dragan Bebić, Sonja Đuđar Katić,
GLAVNI PROJEKAT SANACIJE NADVOŽNjAKA PREKO ŽELEZNIČKE PRUGE KOD NOVOG MILOŠEVA

5.       Dragan Bebić, Sonja Đuđar Katić,
GLAVNI PROJEKAT SANACIJE MOSTA U BAČU PREKO KANALA DTD KARAVUKOVO – BAČ

6.       Dragan Bebić, Sonja Đuđar Katić,
GLAVNI PROJEKAT SANACIJE
MOSTA PREKO KANALA JARČINA

7.       Nada Jovović,
GLAVNI PROJEKTI MOSTOVA NA MAGISTRALNOM PUTU M-21 BOROVA GLAVA – UVAC

8.       Biljana Paunović, Jelica Krstić,
STEČENA ISKUSTVA O PROBLEMIMA PRILIKOM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ODVODNjAVANjA PUTEVA NA NIVOU PROJEKTA REHABILITACIJE I REKONSTRUKCIJE PUTA

 

Sesija IV: UTICAJ NA OKRUŽENjE
Moderator: Prof. dr Vojo Anđus

1.       Barbara Stošić, Aleksandar Bajović
IZBOR TIPA KOLOVOZNOG ZASTORA U FUNKCIJI ZAŠTITE OD BUKE

2.       Ivana Stevanović, Barbara Stošić, Danijel Vučković
PREGLED STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU GLAVNOG PROJEKTA POBOLjŠANjA REGIONALNOG PUTA R-116 STUDENICA – IVANjICA

3.       Snežana Radulović Jevremović, Aleksandra Jovanović, Vladan Tasić,
ULOGA INICIJALNE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PROCESU PROJEKTOVANjA

4.       Vladimir Babić, Đorđe Mitrović, Miroslav Marić
EKOLOŠKI ASPEKT PRIMENE
CSS/CSD U REKONSTRUKCIJI PUTEVA

5.       Nada Vujanić, Olivera Pešić,
ESTETSKO OBLIKOVANjE PUTNOG POJASA PRI REKONSTRUKCIJI PUTEVA

6.       Bojan Antanasković,
Vrednovanje projekata u funkciji razvoja eksploatacije putne mreže uticaj saobraćaja na životnu sredinu

7.       Jasna Stojiljković-Milić,
PUT GRAD I PEJZAŽ

 

Sesija V: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI ZA IZVOĐENjE
Moderator: Prof. dr Zoran Radojković

1.       Aleksandar Cvetanović, Borivoje Banić,
ODRŽAVANjE PUTEVA BEZ ZASTORA

2.       Radomir Jakovljević,
OCENA POSTOJEĆEG STANjA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE AUTOPUTA E-75, PROLAZ KROZ BEOGRAD, DEONICA: AERODROM "NIKOLA TESLA" – NAPLATNA STANICA "BUBANj POTOK", OD KM 564+582 DO  KM 594+650

3.       Dušica Drndarski,
RECIKLIRANjE POSTOJEĆIH ASFALTNIH KOLOVOZA

4.       Ljiljana Trivić,
PRIMENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA U ARMIRANjU ASFALTNIH SLOJEVA POJAČANjA

5.       Aleksandar Pavlović,
Primena novih materijala u procesu planiranja, projektovanja i izvođenja radova na putnoj mreži

6.       Slobodan Ognjenović,
Primena polimer-bitumena na putevima u Makedoniji

7.       Petar Mitrović
PRIMENA PLASTIČNIH (GEOSINTETIČKIH) MATERIJALA PRI REKONSTRUKCIJI PUTEVA

8.       M. Grujić, P. Teofilović, R. Milić
PROIZVODNjA RECIKLIRANOG HLADNOG ASFALTA

 

Sesija VI: VOĐENjE SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA OPREMA
Moderator: Prof. dr Vladan Tubić

1.       Nebojša Čubrilo, Milica Kuveljić
ANALIZA PRIMENjENIH REŠENjA PRIVREMENE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE I OPREME U TOKU IZVOĐENjA RADOVA REHABILITACIJE

2.       Ile Cvetanovski, Danijela Koltovska,
IZRADA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE PUTEVA KORIŠĆENjEM EKO-MATERIJALA

3.       Predrag Zdravković,
PRIMENOM STANDARDA DO KVALITETNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

4.       Branimir Stanić, Miroslav Osoba, Vladan Tubić,
Saobraćajno oblikovanje prolaza puteva kroz naselja i gradove

5.       Jelena Miljković, Slavica Petrović,
PRIMENA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA (ITS) U  ZONAMA RADOVA NA PUTU

6.       Slavica Petrović, Jelena Miljković,
KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U ZONAMA RADOVA NA PUTU

7.       S. Vlahović, Ivan Čizmić,
KONCEPT PRIVREMENOG REŽIMA SAOBRAĆAJA U TOKU REHABILITACIJE AUTOPUTA E-75, DEONICA AERODROM „NIKOLA TESLA“ – BUBANj POTOK (PROLAZ KROZ BEOGRAD)

8.       Smiljan Vukanović, Nikola Čelar
UPRAVLjANjE SAOBRAĆAJEM NA MREŽI PUTEVA I ULICA UZ POMOĆ ITS-A

9.       Krsto Lipovac, Dragan Jovanović
UTVRĐIVANjE OPASNIH MESTA NA PUTEVIMA U FUNKCIJI PROCESA REHABILITACIJE PUTEVA

 

Sesija VII: GEOTEHNIKA
Moderator: dr Petar Mitrović

1.       Snežana Gojković, Petar Mitrović, Dušan Tošić, Vladan Vlajković,
SANACIJA NASIPA NA KM 563+150 AUTOPUTA E-75 OKO BEOGRADA

2.       Milovan Jotić, Svetlana Jotić, Jadranka Milić, Mile Jevtić, Boško Ubiparip,
GEOTEHNIČKI USLOVI I NAČIN SANIRANjA AKTIVNIH KLIZIŠTA I DRUGIH NESTABILNIH POJAVA U OKVIRU IZRADE PROJEKATA POBOLjŠANjA MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA SRBIJE

3.       Petar Mitrović, Nenad Basurić, Milovan Jotić, Vedrana Lazić, Vladan Vlajković, Slobodan Nedeljković,
SANACIJA ODRONA U MESTU RALENOVIĆI NA REGIONALNOM PUTU R-116, UŠĆE – IVANjICA, DEONICA: SAVOŠNICA – RIBNjAK

4.       Simo Tošović, Vladeta Vujanić,
KLASIČNA I SAVREMENA KONTROLA ZBIJANjA MATERIJALA PRI IZGRADNjI PUTEVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KONTINUALNU KONTROLU

5.       Simo Tišović, Marijana Nikolić,
ISPITIVANjE
CBR-a DINAMIČKIM KONUSNIM PENETROMETROM (DCP) PRI REHABILITACIJI PUTEVA

6.       Branko Jelisavac, Svetozar Milenković, Srđan Živković,
REZULTATI GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANjA I JEDNOGODIŠNjEG MONITORINGA KLIZIŠTA "BEGALjIČKO BRDO
I" NA AUTOPUTU E-75

7.       Vladeta Vujanić,
REHABILITACIJA PUTEVA U USLOVIMA NESTABILNIH I LABILNIH TERENA NA PROSTORU SRBIJE

8.       Ljubomir Rokić, Vladeta Vujanić, Milovan Jotić,
SANACIJA USEKA I ZASEKA NA MAGISTRALNOM PUTU SARAJEVO - MOSTARPogledajte slike sa skupa... (u formi YouTube videa)
© Copyright 2006-2007. www.putic.com